Bibliography

Turkish Literature on International Sales Law

 • Books

  • Akhmetov, Zhassulan; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na Göre Sözleşmenin Kurulması[(Formation of Contract according to CISG]; On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
  • Ayoğlu, Tolga; Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticari Adet- Teamüller Olarak Lex Mercatoria[General Principles, Provisions and Lex Mercatoria]; Vedat Yayınları, İstanbul, 2011
  • Atamer, Yeşim M. (editör); Milletlerarası Satım Hukuku, [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law - in Turkish], On İki Levha Yayınları, Istanbul 2008 (2nd edition Istanbul 2012)
  • Atamer, Yeşim M.; Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkinBirleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, [The Seller's Obligations and the Consequences of Breach of Contract According to the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)], BetaYayınları, Istanbul 2005[PDF]
  • Başoğlu, Başak; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi [Specific Performance under Turkish Law and Comparative Law]; 12 Levha Yayınları, İstanbul,  2012
  • Bayram, Aziz Erman; Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre [Passing of Risk in Sales Contracts under Turkish Code of Obligations and the CISG], Yetkin Yayınları, Ankara 2017
  • Bingöl, Itır; Uluslararası Ticari Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep [Force Majeure in Contracts for International Commercial Sales], Yetkin Yayınları, Ankara 2011
  • Çalışkan, Yusuf; Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri [Issues of Conflict of Laws in CISG], Beta Yayınları, İstanbul 2014
  • Dayıoğlu, Yavuz; CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı [The Buyer's Rights and Espeacially Right to Damages as a Consequences of Breach of Contract Under CISG];12 Levha Yayınları, İstanbul, 2011
  • Doğan, Mustafa; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın İntikali [Passing of Risk under the CISG], Yetkin Yayınları, Ankara 2016
  • Erdem, Ercüment H.; Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler [Articles on International Commercial Law]; Beta Yayınları, İstanbul, 2008
  • Erkan, Kutluhan; CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi [Avoidance of the Contract by the Buyer under CISG], On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Erkan, Kutluhan; Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Milletlerarası Mal satımına İlişkin BM Sözleşmesinin Uygulama Alanı [Scope of Application of CISG], Beta Yayıncılık, İstanbul 2014
  • Falcıoğlu, Mete Özgür; Türk Hukukunda Elektronik Satım Sözleşmesi ve Kuruluşu Karşılaştırmalı Hukuk (Amerikan Hukuku ve Viyana Antlaşması) [Electronic Sales Contracts and Their Formation under Turkish Law and Comparative Law (American Law and the CISG], Yetkin Yayınları, Ankara 2004
  • Kanışlı, Erhan; CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının Hakları [Buyer's Obligations and Seller’s Rights as a Consequences of Breach of Contract under CISG], On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Kaya, Cansu; CISG Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu [Buyer's Obligation to Pay the Purchase Price under the CISG];12 Levha Yayınları, İstanbul, 2012
  • Okur, Sinan; Milletlerarası Satım Hukuku (CISG) [International Sales Law (CISG)], Adalet Yayınevi, Ankara, 2016
  • Oral, Tuğçe; Viyana Satım Antlaşması'nda Sözleşmenin Kurulması [Formation of the Contract under the CISG], Yetkin Yayınları, Ankara 2014
  • Öz, Turgut; CISG ile TBK'nın ilgili Hükümleri'nin Karşılaştırması Benzerlikler – Farklar – Boşluklar [Comparison between the CISG and Provisions of Turkish Code of Obligations Similarities - Differences - Gaps], Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2016
  • Özdemir, Hayrunnisa; Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları [Requirements for the Liability Arising from Defect under Turkish Law of Obligations and the CISG], Yetkin Yayınları, Ankara 2013
  • Sağlam, İpek; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24) [Formation of the Contract under United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (art. 14-24 CISG)], On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Sarıkaya, Murat; CISG Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması [Fundamental Breach under the CISG], Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017
  • Schwenzer, Ingeborg/ Çağlayan Aksoy, Pınar (ed.); Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi [Commentary on CISG], On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015
  • Sert, Selin; Viyana Satım Sözleşmesinde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları [Breach of Contract and Its Consequences under CISG], Vedat Yayınları, İstanbul 2013
  • Tarman, Zeynep Derya; Viyana Satım Antlaşmasını Uygulamak veya Uygulamamak [(Application or Non-Application of CISG], Beta Yayınları, İstanbul 2015
  • Tiryakioğlu, Bilgin; Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk [The law applicable to contracts for the international sale of goods], Ankara Hukuk Fakultesi Yayınları, Ankara, 1996
  • Toker, Ali Gümrah; 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı [Sphere of Application of the CISG], Ankara 2005
  • Ulusu, Ayşe Elif; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar  Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi [Principle of Foreseeability under CISG and Unidroit Priciples], Beta Yayınları, İstanbul, 2011
  • Will, Michael R. (editör).; Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim [UN Sales Law and International Arbitration], Turhan Kitabevi, Ankara, 2002
  • Yelkenci, Işıl; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi [Avoidance of Contract by the Buyer according to CISG], On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014
  • Yenice, Özge; Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı [Dispatch Sale according to Turkish Code of Obligations and CISG], On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
  • Yıldırım, Ahmet Cemil; Şıpka, Şükran (editör); Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG'ye Göre Satış Sözleşmeleri [Sales Contract Under the New Turkish Code of Obligations and the CISG], On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2012
  • Yıldırım, Ahmet Cemil; Karşılaştırmalı Hukuk ve Yeknesak Hukukta Sözleşmenin Yorumu [Interpretation of Contracts in Comparative Law and Uniform Law], On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
  • Yılmaz, Süleyman; CISG Uyarınca Satım Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları [Buyer's Rights as a Consequences of Breach of Contract Under CISG], Yetkin Yayınları, Ankara 2013
  • Yücedağ, Nafiye: Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı TBK ve CISG Uyarınca, On İki Levha, İstanbl 2018
  • Zeytin, Zafer; Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku [Contracts for International Sale of Goods (CISG)]; 2nd ed., Seçkin Yayınları, Ankara, 2015
 • Articles

  • Akçura Karaman, Tuba; “Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Antlaşması Çerçevesinde Ayıp Halinde Alıcının Hakları” [Remedies of the Buyer under Turkish Code of Obligations and the CISG], BATİDER, Vol. XXVIII, Issue 1, 2012, pp. 193-254
  • Aksakal, Enver; "Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Kapsamında Satıcının Sözleşmeye Uygun ve Üçüncü Kişilerin Hak Veya Taleplerinden Ari Mal Teslim Etme Borcu" [Seller's Obligation to Deliver Goods as Agreed by the Contract and Free from the Third Party Rights or Demands under the CISG], İstanbul Barosu Dergisi [Istanbul Bar Association Journal] , Vol. 88, No 1, İstanbul 2014, pp. 340-369 (please click)
  • Altay, Sabah; “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkinSözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Alıcıya Geçişi” [Passing of Risk to Buyer under Turkish Code of Obligations and the CISG], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Galatasaray University LawFaculty Jurnal], Issue 1, 2013, pp. 183-224 (tıklayınız)
  • Atamer, Yeşim Müride; “Zararın Soyut Yöntem ile Hesaplanması ve Bu Hesabın CISG Madde 74 ve 76 Örneğinde Mahrum Kalınan Kar Talebi ile İlişkisi” [Abstract Calculation of Damages and its Interplay with Loss of Profit Claims in Light of CISG Art. 74 and 76], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Galatasaray University Law Faculty Jurnal], Issue 1, 2013, pp. 137-160 (tıklayınız)
  • Atamer, Yeşim M.; "Borçlunun CISG Madde 79 Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulması Halinde Alacaklının Diğer Taleplerinin Akıbeti Ne Olur?" [The Effect of an Exemption to Pay Damages according to Art. 79 CISG on other Remedies of the Obligee], Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan [Liber Amicorum in Honour of Prof. Dr. Aydın Zevkliler], Izmir 2013, pp. 487-509 (PDF)
  • Atamer, Yeşim M.; “Yeni Bir Milletlerarası Satım Hukukuna Doğru: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Türkiye” [Towards a New International Sales Law: United Nations Convention on International Sale of Goods], HPD, No 8, September 2006 (PDF)
  • Atamer, Yeşim M; “Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Uluslararası Uygulama Alanı” [Sphere of Application of the UN Sales Convention], Istanbul Barosu Dergisi [Istanbul Bar Association Journal] No 69, 1995, pp. 551-568
  • Ayhan, Hilal Lale: “Birleşmiş Milletler Viyana Satım Sözleşmesi’ne Uluslararası Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu” [Vendor's warranty for Defects in International Sales Contracts According to the CISG], GÜHFD, Vol. XV, 2011, pp. 1-57
  • Bilgetekin, N. Tuğçe/Yalçın, Yasemin; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Madde 28'in Özel Hukukun Yeknesaklaştırılmasına Etkisi”, Sorumluluk Hukuku (Seminerler) 2016, Başak Baysal (ed.), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016
  • Birinci Uzun, Tuba; “CISG Uygulamasında Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılması” (Limitation of Responsibility for Compensation Damages under CISG], Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, V.16, Issue 1, 2014, pp. 151-193
  • Çetiner, Bilgehan: “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Satıcının Sorumluluğu Bakımından Karşılaştırmalı İncelemesi” [Comparison between Turkish Code of Obligations Draft and the CISG According to the Seller's Liabilities], Legal Hukuk Dergisi [Legal Law Review], Y. 5 (2007), Issue 58, pp. 3139-3151
  • Demirelli, Korhan; “Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması İmalatçının Akdi Sorumluluğunda Uygulama Alanı Bulabilir mi?” [Can the CISG be applied to the contractual liability of manufacturers?], İzmir Barosu Dergisi [Izmir Bar Association Journal], 1991, pp. 58-75
  • Erdem, H. Ercüment; “Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmeden Dönme” [Avoidance of the Contract According to the Vienna Sales Convention], Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Istanbul 2010, pp. 857-895
  • Erdem, H. Ercüment; “Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi)” [The CISG], Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi [Banking and Commercial Law Journal], Issue 1, Ankara, 1992, pp. 25-142
  • Develioğlu, Hüseyin Murat; “CISG'nin Sözleşmelerin Konusu ve Niteliği Bakımından Uygulama Alanı” [Scope of Application of the CISG in Terms of Subject and the Qualification of the Contract], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Galatasaray University Law Faculty Journal], Issue 1, 2013, pp. 53-72 (tıklayınız)
  • Ergeç, Işıl; “Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Yorumlanması” [Interpretation of the Contracts under CISG and Turkish Law], İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası [Istanbul University Law Faculty Journal], Vol. 73, Issue 2, 2015, pp. 221-253 (please click)
  • Gül, İbrahim; “Freedom of Contract, Party Autonomy and Its Limit under CISG”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Law Faculty Journal], Vol. 6, Issue 1, 2016, pp. 77-102
  • İpek İşleten, Mehtap; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş MilletlerAntlaşması (CISG) ve Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Kurulması” [Formation of the Contract under Turkish Law of Obligations and the CISG], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Galatasaray University Law Faculty Journal], Issue 1, 2013, pp. 111-136 (please click)
  • Kaplan, Yavuz; “1980 tarihli Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesi Çerçevesinde İnternet Ortamında Bilgisayar Program Sat Sözleşmesi” [Software Sales Contracts on the Internet according to CISG], Ergin Nomer'e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni [Public and Private International Law Bulletin], Vol. 2, 2002, pp. 325-356
  • Karacan, Hatice; "Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nda (CISG) Satıcı Açısından İfa Yeri ve Zamanı (Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak)" [The Place and Time of the Performance for Seller under the CISG (compared to the Turkish Code of Obligations)], Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Erciyes University Law Faculty Law Journal] , Vol II, Issue 3-4, 2007, pp. 243-270
  • Köroğlu, Belin; "Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) Madde 79 ve 80 Kapsamında Sorumluluktan Kurtulma" [Disposal from Responsibility under the Articles 79 and 80 of the CISG], Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Gazi University Law Faculty Journal], Vol. 17, Issue 1-2, 2013, pp. 775-804 (please click)
  • Nasser, Rabih A./ Sato, Nathalie Tiba; “CISG'nin Yorumu: Uluslararası Nitelik ve Yeknesaklık” [Interpretation of the CISG: International Nature and Uniformity], Legal Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi [Legal International Commerce and Arbitration Review], Vol. 4, Issue 1, 2015, pp. 165-190
  • Oğuz, Arzu; “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria - Unidroit İlkelerinin Lex Mercatoria Niteliği” [International Commercial Law from the Perspective of Legal History and Comparative Law (Lex Mercatoria - The Lex Mercatoria Characteristic of the UNIDROIT Principles], Ankara Üniversiteti Hukuk Fakültesi Dergisi[Ankara University Law Faculty Journal], Issue 50/3, 2001, pp. 11-54 (please click)
  • Okur, Sinan; "Türk Borçlar Kanunu'nda Alıcının Genel ve Sonraki İfa Talebini Üzerine CISG Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme" [A Critical Consideration upon the Buyer’s General and Secondary Demand for Performance under Turkish Code of Obligations in light of CISG], e-Akademi, Issue 131, 2013 (please click)
  • Öner, Özlem; “Viyana Satım Sözleşmesi’nin Uygulama Alanı, Yorumlanması ve Bağlayıcılığı” [Scope of Application, Interpretation and Binding Effect of CISG], TAAD, Y. 8,Issue 31, 2017, pp. 801-837 (please click)
  • Öz, Turgut; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)” [United Nations Convention on International Contracts for the International Sale of Goods], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Galatasaray University Law Faculty Journal], Issue 1, 2013, pp. 3-18 (pleace click)
  • Özsunay, Ergun; “1980 tarihli Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Viyana Antlaşması (CISG) ve Türk Teşebbüslerinin Taraf Olduğu Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Üzerindeki Yansımaları [The CISG and its Effects on International Sale Contracts of Turkish Enterprises], Istanbul Barosu Dergisi [Law Review of the Istanbul Bar Association], Vol. 78/3, 2004, pp. 906-959 (please click)
  • Öztürk, Esra; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına (CISG) Göre Satıcının Malları Ve Belgeleri Teslim Yükümlülüğü” [Seller’s Liability for Delivery of Goods and Documents According to United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)], TAAD, Y. 6, Issue 21, 2015, pp. 549-603 (please click)
  • Reyhani Yüksel, Sera; "Avrupa Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Malların Sözleşmeye Uygunluğu" [Conformity of the Goods under CISG], Legal Hukuk Dergisi [Legal Law Journal], Issue 131, 2013
  • Serozan, Rona; "CISG’a ve TBK’na Göre Alıcının Dönme Hakkının Sınırları" [The Limits of the Buyer’s Right to Avoid the Contract under the Turkish Code of Obligations and the CISG], İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası [Istanbul University Law Faculty Journal], Vol. 70, Issue 2, 2012 İstanbul, pp. 206-220
  • Sert Sütçü, Selin; “Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Hasar (Borçlar Kanunu ve CISG ile karşılaştırmalı olarak)” [Damage in Financial Leasing Contracts (Compared with the Debts Law and CISG], BATİDER, Vol. 33, Issue 2, 2017, pp. 123-142
  • Tarman, Zeynep Derya; “Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Sözleşmesi Perspektifinden Çelişen Genel İşlem Şartları” [The Battle of the Forms under the Turkish Code of Obligations and the CISG], Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UAÜHFD) 2015, pp. 135-157
  • Tiryakioğlu, Bilgin; "11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ile İlişkisi" [CISG and its connection with rules of International Private Law], Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Ankara University Law Faculty Journal], Year 1989-90, Vol. 41, Issue 1-4, p. 191-205 (please click)
  • Toker, Ali Gümrah; “Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali” [Fundamental Breach Under The Vienna Sales Convention (CISG)], Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni [Public and Private International Law Bulletin], Vol. 33, Issue 1, 2018, pp. 213-250 (please click)
  • Tuygun, Salih; "CISG'de Açıkça Cevaplanmamış Hususların Çözüm Metotlarına İlişkin Belçika Yüksek Mahkemesi'nin 19 Haziran 2009 Tarihli Kararı ve Bu Kararın Yorumu [CISG md. 7 (2)]" [Decision of the High Court of Belgium Dated 19 June of 2009 According to the Issues not Covered by the CISG and Its Interpretation [CISG Art 7(2)]], Legal Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi [Legal International Commercial and Arbitration Law Journal], Vol 3, Issue 2, 2014
  • Uçaryılmaz, Talya; “Equitable Estoppel and CISG”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi [Hacettepe Law Faculty Journal], Vol. 3, Issue 2, 2013, pp. 161-178
  • Uzun, Tuğba Birinci; “CISG Uygulamasında Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılması” [Limitation of Damages under the CISG], Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Dokuz Eylül University Law Faculty Journal], Vol. 16, Issue 1, 2014, pp. 151-193 (please click)
  • Vural, Belkıs; “Formation of Contract According to the CISG”, Ankara Bar Review, V.6, Issue 1, İstanbul 2015, pp. 125-155
  • Yalçıntaş, Simin; “Viyana Satım Sözleşmesi'nin Kapsamı Ve Sözleşme İle Türk Milletlerarası Satım Hukukunda Yaşanacak Değişiklikler” [The Extent of Vienna Sales Convention and Its Impacts to Turkish International Sales Law], BATİDER, Vol. 27, Issue 3, 2011, pp. 281-310
  • Yelkenci, Işıl; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali” [Fundamental Breach of the Contract under the CISG], Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Yayınevi, İstanbul 2013, p. 1333-1373
  • Yetiş Şamlı, Kübra; "Borçlar Kanunu ve CISG Çerçevesinde Hasarın İntikali" [Passing of Risk under the Turkish Code of Obligations and the CISG], İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası [Istanbul University Law Faculty Journal], Vol 65, No 1, İstanbul 2007, p. 303-350
  • Yıldırım, Zeynep;  "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin (Viyana Satım Sözleşmesi) Uygulama Alanı" [Scope of application of the CISG], Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Gazi University Law Faculty Journal], C. XVII, Sayı 1-2, İstanbul 2013, s. 1061-1094 (please click)
  • Yücer Aktürk, İpek; “Viyana Satım Sözleşmesi Kapsamında Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu” [Seller's Responsibility from the Warranty Against Defects with in the Scope of the CISG], Ankara Barosu Dergisi, 2015/1, s. 209-238 (please click)
  • Yücesoy Yılmaz, Yasemin; “Viyana Satım Antlaşması Hükümlerine Göre Kabul” [Acceptance Under the CISG], TAAD, Yıl: 7, Sayı: 30, 2017, s. 423-449 (please click)