Bibliography

Turkish Literature on International Sales Law

 • Books

  • Akhmetov, Zhassulan; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na Göre Sözleşmenin Kurulması[(Formation of Contract according to CISG]; On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
  • Ayoğlu, Tolga; Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticari Adet- Teamüller Olarak Lex Mercatoria[General Principles, Provisions and Lex Mercatoria]; Vedat Yayınları, İstanbul, 2011
  • Atamer, Yeşim M. (editör); Milletlerarası Satım Hukuku, [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law - in Turkish], On İki Levha Yayınları, Istanbul 2008 (2nd edition Istanbul 2012)
  • Atamer, Yeşim M.; Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkinBirleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, [The Seller's Obligations and the Consequences of Breach of Contract According to the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)], BetaYayınları, Istanbul 2005[PDF]
  • Başoğlu, Başak; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi [Specific Performance under Turkish Law and Comparative Law]; 12 Levha Yayınları, İstanbul,  2012
  • Bingöl, Itır; Uluslararası Ticari Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep [Force Majeure in Contracts for International Commercial Sales], Yetkin Yayınları, Ankara 2011
  • Çalışkan, Yusuf; Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri [Issues of Conflict of Laws in CISG], Beta Yayınları, İstanbul 2014
  • Dayıoğlu, Yavuz; CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı [The Buyer's Rights and Espeacially Right to Damages as a Consequences of Breach of Contract Under CISG];12 Levha Yayınları, İstanbul, 2011
  • Erdem, Ercüment H.; Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler [Articles on International Commercial Law]; Beta Yayınları, İstanbul, 2008
  • Erkan, Kutluhan; CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi [Avoidance of the Contract by the Buyer under CISG], On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Erkan, Kutluhan; Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Milletlerarası Mal satımına İlişkin BM Sözleşmesinin Uygulama Alanı [Scope of Application of CISG], Beta Yayıncılık, İstanbul 2014
  • Kanışlı, Erhan; CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının Hakları [Buyer's Obligations and Seller’s Rights as a Consequences of Breach of Contract under CISG], On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Kaya, Cansu; CISG Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu [Buyer's Obligation to Pay the Purchase Price under the CISG];12 Levha Yayınları, İstanbul, 2012
  • Oral, Tuğçe; Viyana Satım Antlaşması'nda Sözleşmenin Kurulması [Formation of the Contract under the CISG], Yetkin Yayınları, Ankara 2014
  • Özdemir, Hayrunnisa; Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları [Requirements for the Liability Arising from Defect under Turkish Law of Obligations and the CISG], Yetkin Yayınları, Ankara 2013
  • Sağlam, İpek; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24) [Formation of the Contract under United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (art. 14-24 CISG)], On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Schwenzer, Ingeborg/ Çağlayan Aksoy, Pınar (ed.); Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi [Commentary on CISG], On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015
  • Sert, Selin; Viyana Satım Sözleşmesinde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları [Breach of Contract and Its Consequences under CISG], Vedat Yayınları, İstanbul 2013
  • Tarman, Zeynep Derya; Viyana Satım Antlaşmasını Uygulamak veya Uygulamamak [(Application or Non-Application of CISG], Beta Yayınları, İstanbul 2015
  • Tiryakioğlu, Bilgin; Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk [The law applicable to contracts for the international sale of goods], Ankara Hukuk Fakultesi Yayınları, Ankara, 1996
  • Toker, Ali Gümrah; 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı [Sphere of Application of the CISG], Ankara 2005
  • Ulusu, Ayşe Elif; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar  Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi [Principle of Foreseeability under CISG and Unidroit Priciples], Beta Yayınları, İstanbul, 2011
  • Will, Michael R. (editör).; Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim [UN Sales Law and International Arbitration], Turhan Kitabevi, Ankara, 2002
  • Yelkenci, Işıl; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi [Avoidance of Contract by the Buyer according to CISG], On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014
  • Yenice, Özge; Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı [Dispatch Sale according to Turkish Code of Obligations and CISG], On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
  • Yıldırım, Ahmet Cemil; Şıpka, Şükran (editör); Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG'ye Göre Satış Sözleşmeleri [Sales Contract Under the New Turkish Code of Obligations and the CISG], On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2012
  • Yıldırım, Ahmet Cemil; Karşılaştırmalı Hukuk ve Yeknesak Hukukta Sözleşmenin Yorumu [Interpretation of Contracts in Comparative Law and Uniform Law], On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
  • Yılmaz, Süleyman; CISG Uyarınca Satım Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları [Buyer's Rights as a Consequences of Breach of Contract Under CISG], Yetkin Yayınları, Ankara 2013
  • Zeytin, Zafer; Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku [Contracts for International Sale of Goods (CISG)]; 2nd ed., Seçkin Yayınları, Ankara, 2015
 • Articles

  • Aksakal, Enver; "Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Kapsamında Satıcının Sözleşmeye Uygun ve Üçüncü Kişilerin Hak Veya Taleplerinden Ari Mal Teslim Etme Borcu" [Seller's Obligation to Deliver Goods as Agreed by the Contract and Free from the Third Party Rights or Demands under the CISG], İstanbul Barosu Dergisi [Istanbul Bar Association Journal] , Vol. 88, No 1, İstanbul 2014, p. 340-369 (please click)
  • Atamer, Yeşim M.; "Borçlunun CISG Madde 79 Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulması Halinde Alacaklının Diğer Taleplerinin Akıbeti Ne Olur?" [The Effect of an Exemption to Pay Damages according to Art. 79 CISG on other Remedies of the Obligee], Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan [Liber Amicorum in Honour of Prof. Dr. Aydın Zevkliler], Izmir 2013, p. 487-509 (PDF)
  • Atamer, Yeşim M.; “Yeni Bir Milletlerarası Satım Hukukuna Doğru: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Türkiye” [Towards a New International Sales Law: United Nations Convention on International Sale of Goods], HPD, No 8, September 2006 (PDF)
  • Atamer, Yeşim M; “Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Uluslararası Uygulama Alanı” [Sphere of Application of the UN Sales Convention], Istanbul Barosu Dergisi [Istanbul Bar Association Journal] No 69, 1995, p. 551-568
  • Birinci Uzun, Tuba; “CISG Uygulamasında Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılması” (Limitation of Responsibility for Compensation Damages under CISG], Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, V.16, N. 1, 2014, p. 151-193
  • Demirelli, Korhan; “Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması İmalatçının Akdi Sorumluluğunda Uygulama Alanı Bulabilir mi?” [Can the CISG be applied to the contractual liability of manufacturers?], İzmir Barosu Dergisi [Izmir Bar Association Journal], 1991, p. 58-75
  • Erdem, H. Ercüment; “Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmeden Dönme” [Avoidance of the Contract According to the Vienna Sales Convention], Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Istanbul 2010, p. 857-895
  • Erdem, H. Ercüment; “Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi)” [The CISG], Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi [Banking and Commercial Law Journal], No 1, Ankara, 1992, p. 25-142
  • Kaplan, Yavuz; “1980 tarihli Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesi Çerçevesinde İnternet Ortamında Bilgisayar Program Sat Sözleşmesi” [Software Sales Contracts on the Internet according to CISG], Ergin Nomer'e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni [Public and Private International Law Bulletin], Vol. 2, 2002, p. 325-356
  • Karacan, Hatice; "Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nda (CISG) Satıcı Açısından İfa Yeri ve Zamanı (Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak)" [The Place and Time of the Performance for Seller under the CISG (compared to the Turkish Code of Obligations)], Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Erciyes University Law Faculty Law Journal] , Vol II, No 3-4, 2007, p. 243-270
  • Köroğlu, Belin; "Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) Madde 79 ve 80 Kapsamında Sorumluluktan Kurtulma" [Disposal from Responsibility under the Articles 79 and 80 of the CISG], Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Gazi University Law Faculty Journal], Vol. 17, No 1-2, 2013, s. 775-804 (please click)
  • Oğuz, Arzu; “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria - Unidroit İlkelerinin Lex Mercatoria Niteliği” [International Commercial Law from the Perspective of Legal History and Comparative Law (Lex Mercatoria - The Lex Mercatoria Characteristic of the UNIDROIT Principles], Ankara Üniversiteti Hukuk Fakültesi Dergisi[Ankara University Law Faculty Journal], No. 50/3, 2001, p. 11-54 (please click)
  • Okur, Sinan; "Türk Borçlar Kanunu'nda Alıcının Genel ve Sonraki İfa Talebini Üzerine CISG Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme" [A Critical Consideration upon the Buyer’s General and Secondary Demand for Performance under Turkish Code of Obligations in light of CISG], e-Akademi, No 131, 2013 (please click)
  • Özsunay, Ergun; “1980 tarihli Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Viyana Antlaşması (CISG) ve Türk Teşebbüslerinin Taraf Olduğu Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Üzerindeki Yansımaları [The CISG and its Effects on International Sale Contracts of Turkish Enterprises], Istanbul Barosu Dergisi [Law Review of the Istanbul Bar Association], Vol. 78/3, 2004, p. 906-959 (please click)
  • Reyhani Yüksel, Sera; "Avrupa Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Malların Sözleşmeye Uygunluğu" [Conformity of the Goods under CISG], Legal Hukuk Dergisi [Legal Law Journal], No 131, 2013
  • Serozan, Rona; "CISG’a ve TBK’na Göre Alıcının Dönme Hakkının Sınırları" [The Limits of the Buyer’s Right to Avoid the Contract under the Turkish Code of Obligations and the CISG], İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası [Istanbul University Law Faculty Journal], Vol. 70, No 2, 2012 İstanbul, p. 206-220
  • Tiryakioğlu, Bilgin; "11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ile İlişkisi" [CISG and its connection with rules of International Private Law], Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Ankara University Law Faculty Journal], Year 1989-90, Vol. 41, No 1-4, p. 191-205 (please click)
  • Tuygun, Salih; "CISG'de Açıkça Cevaplanmamış Hususların Çözüm Metotlarına İlişkin Belçika Yüksek Mahkemesi'nin 19 Haziran 2009 Tarihli Kararı ve Bu Kararın Yorumu [CISG md. 7 (2)]" [Decision of the High Court of Belgium Dated 19 June of 2009 According to the Issues not Covered by the CISG and Its Interpretation [CISG Art 7(2)]], Legal Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi [Legal International Commercial and Arbitration Law Journal], Vol 3, No 2, 2014
  • Vural, Belkıs; “Formation of Contract According to the CISG”, Ankara Bar Review, V.6, N.1, İstanbul 2015, p. 125-155
  • Yelkenci, Işıl; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali” [Fundamental Breach of the Contract under the CISG], Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Yayınevi, İstanbul 2013, p. 1333-1373
  • Yetiş Şamlı, Kübra; "Borçlar Kanunu ve CISG Çerçevesinde Hasarın İntikali" [Passing of Risk under the Turkish Code of Obligations and the CISG], İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası [Istanbul University Law Faculty Journal], Vol 65, No 1, İstanbul 2007, p. 303-350
  • Yıldırım, Zeynep; "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 4