Kaynakça

Milletlerarası Satım Hukuku Alanında Yayınlanmış Türkçe Yayınlar

 • Kitaplar

  • Akhmetov, Zhassulan; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na Göre Sözleşmenin Kurulması; On İki Levha Yayınları, İstanbul,  2015
  • Ayoğlu, Tolga; Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticari Adet- Teamüller Olarak Lex Mercatoria; Vedat Yayınları, İstanbul,  2011
  • Atamer, Yeşim M. (editör); Milletlerarası Satım Hukuku, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2008 (2. Bası İstanbul 2012)
  • Atamer, Yeşim M.; Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, BetaYayınları, İstanbul 2005 [PDF]
  • Başoğlu, Başak; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi; 12 Levha Yayınları, İstanbul,  2012
  • Bingöl, Itır; Uluslararası Ticari Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep, Yetkin Yayınları, Ankara 2011
  • Çalışkan, Yusuf; Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri, Beta Yayınları, İstanbul 2014
  • Dayıoğlu, Yavuz; CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı; 12 Levha Yayınları, İstanbul, 2011
  • Erdem, Ercüment H.; Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler; Beta Yayınları, İstanbul, 2008
  • Erkan, Kutluhan; CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Giray,  Faruk Kerem&Öztekin Gelgel, Günseli; Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Milletlerarası Mal satımına İlişkin BM Sözleşmesinin Uygulama Alanı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2014
  • Kanışlı, Erhan; CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının Hakları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Kaya, Cansu; CISG Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu;12 Levha Yayınları, İstanbul, 2012
  • Oral, Tuğçe; Viyana Satım Antlaşması'nda Sözleşmenin Kurulması, Yetkin Yayınları, Ankara 2014
  • Özdemir, Hayrunnisa; Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, Yetkin Yayınları, Ankara 2013
  • Sağlam, İpek; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Schwenzer, Ingeborg/ Çağlayan Aksoy, Pınar (editör); Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015
  • Sert, Selin; Viyana Satım Sözleşmesinde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları, Vedat Yayınları, İstanbul 2013
  • Tarman, Zeynep Derya; Viyana Satım Antlaşmasını Uygulamak veya Uygulamamak, Beta Yayınları, İstanbul 2015
  • Tiryakioğlu, Bilgin; Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk, Ankara Hukuk Fakultesi Yayınları, Ankara, 1996
  • Toker, Ali Gümrah; 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı, Ankara 2005
  • Ulusu, Ayşe Elif; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2011
  • Will, Michael R. (editör).; Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002
  • Yelkenci, Işıl; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014
  • Yenice, Özge; Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
  • Yıldırım, Ahmet Cemil; Şıpka, Şükran (editör); Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG'ye Göre Satış Sözleşmeleri, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2012
  • Yıldırım, Ahmet Cemil; Karşılaştırmalı Hukuk ve Yeknesak Hukukta Sözleşmenin Yorumu, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
  • Yılmaz, Süleyman; CISG Uyarınca Satım Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara 2013
  • Zeytin, Zafer; Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku; 2. bası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015
 • Makaleler

  • Aksakal, Enver; "Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Kapsamında Satıcının Sözleşmeye Uygun ve Üçüncü Kişilerin Hak Veya Taleplerinden Ari Mal Teslim Etme Borcu", İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 88, Sayı 1, İstanbul 2014, s. 340-369 (tıklayınız)
  • Atamer, Yeşim M.; "Borçlunun CISG Madde 79 Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulması Halinde Alacaklının Diğer Taleplerinin Akıbeti Ne Olur?", Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, İzmir, 2013, s. 487-509, (PDF)
  • Atamer, Yeşim M.; “Yeni Bir Milletlerarası Satım Hukukuna Doğru: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Türkiye” HPD, Sayı 8, Eylül 2006 (PDF)
  • Atamer, Yeşim M; “Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Uluslararası Uygulama Alanı”, Istanbul Barosu Dergisi, Sayı 69, 1995, s. 551-568
  • Birinci Uzun, Tuba; “CISG Uygulamasında Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2014, s. 151-193
  • Demirelli, Korhan; “Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması İmalatçının Akdi Sorumluluğunda Uygulama Alanı Bulabilir mi?”, İzmir Barosu Dergisi, 1991, s. 58-75
  • Erdem, H. Ercüment; “Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmeden Dönme”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, s. 857-895
  • Erdem, H. Ercüment; “Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Sayı 1, Ankara, 1992, s. 25-142
  • Kaplan, Yavuz; “1980 tarihli Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesi Çerçevesinde İnternet Ortamında Bilgisayar Program Sat Sözleşmesi”, Ergin Nomer'e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, No 2, 2002, s. 325-356
  • Karacan, Hatice; "Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nda (CISG) Satıcı Açısından İfa Yeri ve Zamanı (Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak)", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 3-4, 2007, s. 243-270
  • Köroğlu, Belin; "Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) Madde 79 ve 80 Kapsamında Sorumluluktan Kurtulma", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1-2, 2013, s. 775-804 (tıklayınız)
  • Oğuz, Arzu; “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria - Unidroit İlkelerinin Lex Mercatoria Niteliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No. 50/3, 2001, s. 11-54 (tıklayınız)
  • Okur, Sinan; "Türk Borçlar Kanunu'nda Alıcının Genel ve Sonraki İfa Talebini Üzerine CISG Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme", e-Akademi, Sayı 131, 2013 (tıklayınız)
  • Özsunay, Ergun; “1980 tarihli Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Viyana Antlaşması (CISG) ve Türk Teşebbüslerinin Taraf Olduğu Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Üzerindeki Yansımaları, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 78/3, 2004, s. 906-959 (tıklayınız)
  • Reyhani Yüksel, Sera; "Avrupa Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Malların Sözleşmeye Uygunluğu", Legal Hukuk Dergisi, Sayı 131, 2013
  • Serozan, Rona; "CISG’a ve TBK’na Göre Alıcının Dönme Hakkının Sınırları", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 70, Sayı 2, 2012 İstanbul, s. 206-220
  • Tiryakioğlu, Bilgin; "11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ile İlişkisi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1989-90 Cilt 41 Sayı 1-4, s. 191-205 (tıklayınız)
  • Tuygun, Salih; "CISG'de Açıkça Cevaplanmamış Hususların Çözüm Metotlarına İlişkin Belçika Yüksek Mahkemesi'nin 19 Haziran 2009 Tarihli Kararı ve Bu Kararın Yorumu [CISG md. 7 (2)]", Legal Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2014
  • Vural, Belkıs; “Formation of Contract According to the CISG” [CISG uyarınca Sözleşmenin Kurulması], Ankara Barosu Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 2013, s. 125-155
  • Yelkenci, Işıl; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Yayınevi, İstanbul 2013, s. 1333-1373
  • Yetiş Şamlı, Kübra; "Borçlar Kanunu ve CISG Çerçevesinde Hasarın İntikali", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 65, Sayı 1, İstanbul 2007, s. 303-350
  • Yıldırım, Zeynep; "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin (Viyana Satım Sözleşmesi) Uygulama Alanı", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Sayı 1-2, İstanbul 2013, s. 1061-1094 (tıklayınız)
  • Yılmaz, İlhan;  “Uluslararası Menkul Satışı Sözleşmelerine Dair Viyana Konvansiyonu ve Türk Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Cilt XVI, 1992, s. 573-602
  • Yılmaz, Süleyman;  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Çerçevesinde Hasarın İntikali”, Terazi Hukuk Dergisi, Sayı 100, 2014, s. 37-48
  • Zeytin, Zafer; "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın (CISG) Uygulama Alanına İlişkin Bir İnceleme",  BATİDER, Cilt 24, Sayı 3, 2008, s. 217-264