Kaynakça

Milletlerarası Satım Hukuku Alanında Yayınlanmış Türkçe Yayınlar

 • Kitaplar

  • Akhmetov, Zhassulan; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na Göre Sözleşmenin Kurulması; On İki Levha Yayınları, İstanbul,  2015
  • Ayoğlu, Tolga; Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticari Adet- Teamüller Olarak Lex Mercatoria; Vedat Yayınları, İstanbul,  2011
  • Atamer, Yeşim M. (editör); Milletlerarası Satım Hukuku, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2008 (2. Bası İstanbul 2012)
  • Atamer, Yeşim M.; Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, BetaYayınları, İstanbul 2005 [PDF]
  • Başar, Mükerrem Onur; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmeye Uygun Mal Teslim Edilmesi Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün İhlalinden Ötürü Alıcının Hakları, On İki Levha, İstanbul, 2018
  • Başoğlu, Başak; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi; 12 Levha Yayınları, İstanbul,  2012
  • Bayram, Aziz Erman; Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre, Yetkin Yayınları, Ankara 2017
  • Bingöl, Itır; Uluslararası Ticari Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep, Yetkin Yayınları, Ankara 2011
  • Çalışkan, Yusuf; Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri, Beta Yayınları, İstanbul 2014
  • Dayıoğlu, Yavuz; CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı; 12 Levha Yayınları, İstanbul, 2011
  • Doğan, Mustafa; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın İntikali, Yetkin Yayınları, Ankara 2016
  • Ener, Mustafa Alper; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na (CISG'e) Göre Sözleşmenin Kurulması, Lykeion, Ankara, 2018
  • Erdem, Ercüment H.; Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler; Beta Yayınları, İstanbul, 2008
  • Erkan, Kutluhan; CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Falcıoğlu, Mete Özgür; Türk Hukukunda Elektronik Satım Sözleşmesi ve Kuruluşu Karşılaştırmalı Hukuk (Amerikan Hukuku ve Viyana Antlaşması), Yetkin Yayınları, Ankara 2004
  • Giray,  Faruk Kerem&Öztekin Gelgel, Günseli; Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Milletlerarası Mal satımına İlişkin BM Sözleşmesinin Uygulama Alanı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2014
  • Kanışlı, Erhan; CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının Hakları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Kaya, Cansu; CISG Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu;12 Levha Yayınları, İstanbul, 2012
  • Okur, Sinan; Milletlerarası Satım Hukuku (CISG), Adalet Yayınevi, Ankara, 2016
  • Oral, Tuğçe; Viyana Satım Antlaşması'nda Sözleşmenin Kurulması, Yetkin Yayınları, Ankara 2014
  • Öz, Turgut; CISG ile TBK'nın ilgili Hükümleri'nin Karşılaştırması Benzerlikler – Farklar – Boşluklar, Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2016
  • Özdemir, Hayrunnisa; Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, Yetkin Yayınları, Ankara 2013
  • Sağlam, İpek; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
  • Sarıkaya, Murat; CISG Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017
  • Schwenzer, Ingeborg/ Çağlayan Aksoy, Pınar (editör); Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015
  • Selanik, Atakan Adem; Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Teslim Borcu, On İki Levha, İstanbul, 2018
  • Sert, Selin; Viyana Satım Sözleşmesinde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları, Vedat Yayınları, İstanbul 2013
  • Tarman, Zeynep Derya; Viyana Satım Antlaşmasını Uygulamak veya Uygulamamak, Beta Yayınları, İstanbul 2015
  • Tiryakioğlu, Bilgin; Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk, Ankara Hukuk Fakultesi Yayınları, Ankara, 1996
  • Toker, Ali Gümrah; 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı, Ankara 2005
  • Ulusu, Ayşe Elif; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2011
  • Will, Michael R. (editör).; Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002
  • Yelkenci, Işıl; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014
  • Yenice, Özge; Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
  • Yıldırım, Ahmet Cemil; Şıpka, Şükran (editör); Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG'ye Göre Satış Sözleşmeleri, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2012
  • Yıldırım, Ahmet Cemil; Karşılaştırmalı Hukuk ve Yeknesak Hukukta Sözleşmenin Yorumu, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
  • Yılmaz, Süleyman; CISG Uyarınca Satım Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara 2013
  • Yücedağ, Nafiye: Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı TBK ve CISG Uyarınca, On İki Levha, İstanbul 2018
  • Zeytin, Zafer; Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku; 2. bası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015
 • Makaleler

  • Akbaş, M. Deniz; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının ve Satıcının Tazminat Hakkı, Prof. Dr. iur. Merih Kemal Omağ'a Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:16 – Sayı:2 Temmuz 2017 - Özel Sayı, Seçkin, İstanbul, 2017
  • Akçura Karaman, Tuba; “Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Antlaşması Çerçevesinde Ayıp Halinde Alıcının Hakları”, BATİDER, C. XXVIII, S. 1, 2012, s. 193-254
  • Aksakal, Enver; "Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Kapsamında Satıcının Sözleşmeye Uygun ve Üçüncü Kişilerin Hak Veya Taleplerinden Ari Mal Teslim Etme Borcu", İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 88, Sayı 1, İstanbul 2014, s. 340-369
  • Altay, Sabah; “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkinSözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Alıcıya Geçişi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2013, s. 183-224 [PDF]
  • Atamer, Yeşim Müride; “Zararın Soyut Yöntem ile Hesaplanması ve Bu Hesabın CISG Madde 74 ve 76 Örneğinde Mahrum Kalınan Kar Talebi ile İlişkisi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2013, s. 137-160 [PDF]
  • Atamer, Yeşim M.; "Borçlunun CISG Madde 79 Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulması Halinde Alacaklının Diğer Taleplerinin Akıbeti Ne Olur?", Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, İzmir, 2013, s. 487-509, [PDF]
  • Atamer, Yeşim M.; “Yeni Bir Milletlerarası Satım Hukukuna Doğru: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Türkiye” HPD, Sayı 8, Eylül 2006 [PDF]
  • Atamer, Yeşim M; “Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Uluslararası Uygulama Alanı”, Istanbul Barosu Dergisi, Sayı 69, 1995, s. 551-568
  • Ayhan, Hilal Lale: “Birleşmiş Milletler Viyana Satım Sözleşmesi’ne Uluslararası Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu”, GÜHFD, C. XV, 2011, s. 1-57
  • Bilgetekin, N. Tuğçe/Yalçın, Yasemin; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Madde 28'in Özel Hukukun Yeknesaklaştırılmasına Etkisi”, Sorumluluk Hukuku (Seminerler) 2016, Başak Baysal (ed.), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016
  • Birinci Uzun, Tuba; “CISG Uygulamasında Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2014, s. 151-193
  • Çetiner, Bilgehan: “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Satıcının Sorumluluğu Bakımından Karşılaştırmalı İncelemesi”, Legal Hukuk Dergisi, Y. 5 (2007), S. 58, s. 3139-3151
  • Demirelli, Korhan; “Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması İmalatçının Akdi Sorumluluğunda Uygulama Alanı Bulabilir mi?”, İzmir Barosu Dergisi, 1991, s. 58-75
  • Develioğlu, Hüseyin Murat; “CISG'nin Sözleşmelerin Konusu ve Niteliği Bakımından Uygulama Alanı”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2013, s. 53-72 [PDF]
  • Erdem, H. Ercüment; “Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmeden Dönme”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, s. 857-895
  • Erdem, H. Ercüment; “Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Sayı 1, Ankara, 1992, s. 25-142
  • Ergeç, Işıl; “Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Yorumlanması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 73, Sayı 2, 2015, S. 221-253 [PDF]
  • Gül, İbrahim; “Freedom of Contract, Party Autonomy and Its Limit under CISG”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2016, s. 77-102 [PDF]
  • Kaplan, Yavuz; “1980 tarihli Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesi Çerçevesinde İnternet Ortamında Bilgisayar Program Sat Sözleşmesi”, Ergin Nomer'e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, No 2, 2002, s. 325-356
  • Karacan, Hatice; "Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nda (CISG) Satıcı Açısından İfa Yeri ve Zamanı (Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak)", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 3-4, 2007, s. 243-270
  • Kızılay, Ayşegül; "Türk Borçlar Kanunu ile Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Cısg) Hükümleri Çerçevesinde Satış Sözleşmesinde Ayıptan Sorumlulukta Alıcının Seçtiği Hakkın Sonradan Değiştirilebilirliği Sorunu", Hacettepe HFD, 7(2) 2017, pp. 193-210
  • Köroğlu, Belin; "Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) Madde 79 ve 80 Kapsamında Sorumluluktan Kurtulma", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1-2, 2013, s. 775-804 [PDF]
  • Nasser, Rabih A./ Sato, Nathalie Tiba; “CISG'nin Yorumu: Uluslararası Nitelik ve Yeknesaklık”, Legal Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2015, s.165-190
  • Oğuz, Arzu; “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria - Unidroit İlkelerinin Lex Mercatoria Niteliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No. 50/3, 2001, s. 11-54 [PDF]
  • Okur, Sinan; "Türk Borçlar Kanunu'nda Alıcının Genel ve Sonraki İfa Talebini Üzerine CISG Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme", e-Akademi, Sayı 131, 2013 [PDF]
  • Öner, Özlem; “Viyana Satım Sözleşmesi’nin Uygulama Alanı, Yorumlanması ve Bağlayıcılığı”, TAAD, Yıl: 8, Sayı: 31, 2017, s. 801-837
  • Öz, Turgut; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş MilletlerAntlaşması (CISG)”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2013, s. 3-18 [PDF]
  • Özsunay, Ergun; “1980 tarihli Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Viyana Antlaşması (CISG) ve Türk Teşebbüslerinin Taraf Olduğu Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Üzerindeki Yansımaları", İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 78/3, 2004, s. 906-959
  • Öztürk, Esra; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına (CISG) Göre Satıcının Malları Ve Belgeleri Teslim Yükümlülüğü” (Seller’s Liability for Delivery of Goods and Documents According to United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)), TAAD, Yıl:6, Sayı:21, 2015, s.549-603 [PDF]
  • Reyhani Yüksel, Sera; "Avrupa Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Malların Sözleşmeye Uygunluğu", Legal Hukuk Dergisi, Sayı 131, 2013
  • İpek İşleten, Mehtap; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş MilletlerAntlaşması (CISG) ve Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Kurulması”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2013, s. 111-136 [PDF]
  • Serozan, Rona; "CISG’a ve TBK’na Göre Alıcının Dönme Hakkının Sınırları", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 70, Sayı 2, 2012 İstanbul, s. 206-220
  • Sert Sütçü, Selin; “Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Hasar (Borçlar Kanunu ve CISG ile karşılaştırmalı olarak)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 33, Sayı 2, 2017, s. 123-142
  • Tarman, Zeynep Derya; “Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Sözleşmesi Perspektifinden Çelişen Genel İşlem Şartları”, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UAÜHFD) 2015, s. 135-157
  • Tiryakioğlu, Bilgin; "11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ile İlişkisi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1989-90 Cilt 41 Sayı 1-4, s. 191-205 [PDF]
  • Toker, Ali Gümrah; “Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt 33, Sayı 1, 2018, s. 213-250 [PDF]
  • Tuygun, Salih; "CISG'de Açıkça Cevaplanmamış Hususların Çözüm Metotlarına İlişkin Belçika Yüksek Mahkemesi'nin 19 Haziran 2009 Tarihli Kararı ve Bu Kararın Yorumu [CISG md. 7 (2)]", Legal Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2014
  • Vural, Belkıs; “Formation of Contract According to the CISG” [CISG uyarınca Sözleşmenin Kurulması], Ankara Barosu Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 2013, s. 125-155
  • Uçaryılmaz, Talya; “Equitable Estoppel and CISG”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2013, s. 161-178
  • Uzun, Tuğba Birinci; “CISG Uygulamasında Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2014, s. 151-193 [PDF]
  • Yalçıntaş, Simin; “Viyana Satım Sözleşmesi'nin Kapsamı Ve Sözleşme İle Türk Milletlerarası Satım Hukukunda Yaşanacak Değişiklikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 27, Sayı 3, 2011, s. 281-310
  • Yelkenci, Işıl; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Yayınevi, İstanbul 2013, s. 1333-1373
  • Yetiş Şamlı, Kübra; "Borçlar Kanunu ve CISG Çerçevesinde Hasarın İntikali", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 65, Sayı 1, İstanbul 2007, s. 303-350
  • Yıldırım, Zeynep; "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin (Viyana Satım Sözleşmesi) Uygulama Alanı", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Sayı 1-2, İstanbul 2013, s. 1061-1094 [PDF]
  • Yılmaz, Elif Merve; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Madde 79'un Scafom International Bv v. Lorraıne Tubes S.A.S. Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Sorumluluk Hukuku Seminerler Makaleler 2017, On İki Levha, İstanbul, 2017
  • Yılmaz, İlhan;  “Uluslararası Menkul Satışı Sözleşmelerine Dair Viyana Konvansiyonu ve Türk Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Cilt XVI, 1992, s. 573-602
  • Yılmaz, Süleyman;  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Çerçevesinde Hasarın İntikali”, Terazi Hukuk Dergisi, Sayı 100, 2014, s. 37-48
  • Yücer Aktürk, İpek; “Viyana Satım Sözleşmesi Kapsamında Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu”, Ankara Barosu Dergisi, 2015/1, s. 209-238 [PDF]
  • Yücesoy Yılmaz, Yasemin; “Viyana Satım Antlaşması Hükümlerine Göre Kabul”, TAAD, Yıl: 7, Sayı: 30, 2017, s. 423-449
  • Zeytin, Zafer; "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın (CISG) Uygulama Alanına İlişkin Bir İnceleme",  BATİDER, Cilt 24, Sayı 3, 2008, s. 217-264