library
Logo en White CISG

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

Books

Turkish Literature on International Sales Law - Books

 

 • Akhmetov, Zhassulan; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na Göre Sözleşmenin Kurulması [Formation of Contract under the CISG], On İki Levha, İstanbul, 2015
 • Akipek Öcal, Şebnem (ed.); Viyana Satım Antlaşması (CISG) [Vienna Sales Convention (CISG)], Yetkin, Ankara, 2019
 • Ayoğlu, Tolga; Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticari Adet- Teamüller Olarak Lex Mercatoria [General Principles, Provisions and Lex Mercatoria Applicable to the International Commercial Contracts], Vedat, İstanbul, 2011
 • Atamer, Yeşim M. (ed.); Milletlerarası Satım Hukuku, [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], On İki Levha, Istanbul, 2008 (2nd edition Istanbul 2012)
 • Atamer, Yeşim M.; Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, [The Seller's Obligations and the Consequences of Breach of Contract According to the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)], Beta, Istanbul 2005
 • Atamer, Yeşim M./Kabaklıoğlu Arslanyürek, Yasemin/Taşkın Zeynep Damla (eds); CISG Danışma Kurulu Görüşleri [CISG Advisory Council Opinions], On İki Levha, Istanbul, 2019
 • Ataşlar, Abdullah Harun; Türk Hukuku ve CISG Uyarınca Satış Sözleşmesinde Aliud [Aliud Sales in Turkish Law and CISG], Yetkin, Ankara, 2020
 • Başar, Mükerrem Onur; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmeye Uygun Mal Teslim Edilmesi Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün İhlalinden Ötürü Alıcının Hakları [Obligation to Deliver Conforming Goods and Buyer's Remedies Due to Breach of This Obligation under CISG], On İki Levha, İstanbul, 2018
 • Başoğlu, Başak; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi [Specific Performance under Turkish Law and Comparative Law], 12 Levha Yayınları, İstanbul, 2012
 • Bayram, Aziz Erman; Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre [Passing of Risk in Sales Contracts under Turkish Code of Obligations and the CISG], Yetkin, Ankara 2017
 • Bingöl, Itır; Uluslararası Ticari Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep [Force Majeure in Contracts for International Commercial Sales], Yetkin, Ankara 2011
 • Cumalıoğlu, Emre; TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal [Forseeable Breach under Turkish Code of Obligations, CISG and Comparative Law], On İki Levha, 2019
 • Çalışkan, Yusuf; Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri [Issues of Conflict of Laws in CISG], Beta, İstanbul 2014
 • Dayıoğlu, Yavuz; CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı [The Buyer's Rights and Espeacially Right to Damages as a Consequences of Breach of Contract Under CISG], On İki Levha, İstanbul, 2011
 • Doğan, Mustafa; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın İntikali [Passing of Risk under the CISG], Yetkin, Ankara 2016
 • Durak, Yasemin; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri [Obligations of the Buyer under the CISG], On İki Levha, İstanbul, 2020 
 • Ener, Mustafa Alper; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na (CISG'e) Göre Sözleşmenin Kurulması [Formation of Contract under CISG], Lykeion, Ankara, 2018
 • Erdem, Ercüment; Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler [Articles on International Commercial Law], Beta Yayınları, İstanbul, 2008
 • Erdem, Ercüment; Milletlerarası Ticaret Hukuku [International Commercial Law], On İKi Levha, İstanbul, 2020
 • Erkan, Kutluhan; CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi [Avoidance of the Contract by the Buyer under CISG], On İki Levha, İstanbul 2013
 • Erkan, Kutluhan; Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Milletlerarası Mal satımına İlişkin BM Sözleşmesinin Uygulama Alanı [Scope of Application of CISG], Beta Yayıncılık, İstanbul 2014
 • Falcıoğlu, Mete Özgür; Türk Hukukunda Elektronik Satım Sözleşmesi ve Kuruluşu Karşılaştırmalı Hukuk (Amerikan Hukuku ve Viyana Antlaşması) [Electronic Sales Contracts and Their Formation under Turkish Law and Comparative Law (American Law and the CISG)], Yetkin Yayınları, Ankara 2004
 • Genç, Ali Ahmet; Satıcının Ayıptan Sorumluluğunda Dönme Hakkının Sınırları (TBK - TKHK - CISG) [Limits on the Avoidance of the Contract in Case of Delivery of Defective Goods], On İki Levha, İstanbul, 2020
 • Giray, Faruk Kerem&Öztekin Gelgel, Günseli; Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Milletlerarası Mal satımına İlişkin BM Sözleşmesinin Uygulama Alanı [Scope of the Application of CISG under Private International Law], Beta, İstanbul 2014
 • Jafarov, Rahman; CISG Kapsamında Muayene ve İhbar Külfeti Milletlerarası Taşınır Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması [Examination and Notification Duties under the CISG], Seçkin, Ankara, 2019
 • Kanışlı, Erhan; CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının Hakları [Buyer's Obligations and Seller’s Rights as a Consequences of Breach of Contract under CISG], On İki Levha, İstanbul, 2013
 • Karaca, Hüseyin Akif; Milletlerarası Özel Hukukta Incoterms [Incoterms in International Commercial Law], On İki Levha, İstanbul, 2020
 • Kaya, Cansu; CISG Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu [Buyer's Obligation to Pay the Purchase Price under the CISG], On İki Levha, İstanbul, 2012
 • Okur, Sinan; Milletlerarası Satım Hukuku (CISG) [International Sales Law (CISG)], Adalet, Ankara, 2016
 • Oral, Tuğçe; Viyana Satım Antlaşması'nda Sözleşmenin Kurulması [Formation of the Contract under the CISG], Yetkin, Ankara 2014
 • Öz, Turgut; CISG ile TBK'nın ilgili Hükümleri'nin Karşılaştırması Benzerlikler – Farklar – Boşluklar [Comparison between the CISG and Provisions of Turkish Code of Obligations Similarities - Differences - Gaps], Vedat, İstanbul, 2016
 • Özdemir, Hayrunnisa; Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları [Requirements for the Liability Arising from Defect under Turkish Law of Obligations and the CISG], Yetkin, Ankara, 2013
 • Özkan, Işıl; Süral Efeçınar, Ceyda; Kavlak, Bengül (eds); Yeni Lex Mercatoria ve Kaynakları [New Lex Mercatoria and Its Sources], On İki Levha, İstanbul, 2021
 • Reyhani Yüksel, Sera; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Hasarın Geçişi [Passing of the Risk under CISG], Yetkin, Ankara, 2020
 • Sağlam, İpek; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24) [Formation of the Contract under United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (art. 14-24 CISG)], On İki Levha, İstanbul, 2013
 • Sarıkaya, Murat; CISG Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması [Fundamental Breach under the CISG], Filiz, İstanbul, 2017
 • Schwenzer, Ingeborg/ Çağlayan Aksoy, Pınar (ed.); Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi [Commentary on CISG], On İki Levha, İstanbul 2015
 • Selanik, Atakan Adem; Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Teslim Borcu [Delivery Obligation under CISG], On İki Levha, İstanbul, 2018
 • Sert, Selin; Viyana Satım Sözleşmesinde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları [Breach of Contract and Its Consequences under CISG], Vedat, İstanbul 2013
 • Tarman, Zeynep Derya; Viyana Satım Antlaşmasını Uygulamak veya Uygulamamak [(Application or Non-Application of CISG], Beta, İstanbul 2015
 • Tiryakioğlu, Bilgin; Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk [The Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods], Ankara, 1996
 • Toker, Ali Gümrah; 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı [Sphere of Application of the CISG], Ankara 2005
 • Ulusu, Ayşe Elif; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar  Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi [Principle of Foreseeability under CISG and Unidroit Priciples], Beta Yayınları, İstanbul, 2011
 • Will, Michael R. (editör).; Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim [UN Sales Law and International Arbitration], Turhan, Ankara, 2002
 • Yelkenci, Işıl; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi [Avoidance of Contract by the Buyer according to CISG], On İki Levha, İstanbul, 2014
 • Yenice, Özge; Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı [Dispatch Sale according to Turkish Code of Obligations and CISG], On İki Levha, İstanbul, 2015
 • Yıldırım, Ahmet Cemil; Şıpka, Şükran (editör); Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG'ye Göre Satış Sözleşmeleri [Sales Contract Under the New Turkish Code of Obligations and the CISG], On İki Levha, İstanbul, 2012
 • Yıldırım, Ahmet Cemil; Karşılaştırmalı Hukuk ve Yeknesak Hukukta Sözleşmenin Yorumu [Interpretation of Contracts in Comparative Law and Uniform Law], On İki Levha, İstanbul, 2015
 • Yılmaz, Süleyman; CISG Uyarınca Satım Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları [Buyer's Rights as a Consequences of Breach of Contract Under CISG], Yetkin, Ankara 2013
 • Yılmaz, Süleyman (ed); Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na İlişkin Bazı Meseleler [Some Issues Related to CISG], Yetkin, Ankara, 2020
 • Yüce, Halil Ahmet; Viyana Satım Sözleşmesinin (CISG) 79. Maddesi Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma [Exemptions under Article 79 CISG], On İki Levha, İstanbul, 2018
 • Yücedağ, Nafiye: Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı TBK ve CISG Uyarınca [Replacement Claim Due to Non-Conforming Goods under CISG and Turkish Code of Obligations], On İki Levha, İstanbul 2018
 • Zeytin, Zafer; Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku [Contracts for International Sale of Goods (CISG)], 3rd ed., Seçkin Yayınları, Ankara, 2018