library
Logo en White CISG

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

Articles

Turkish Literature on International Sales Law - Articles

 

 • Akbaş, M. Deniz; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının ve Satıcının Tazminat Hakkı [Buyer's and Seller's Claim for Damages under CISG], Prof. Dr. iur. Merih Kemal Omağ'a Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:16 – Sayı:2 Temmuz 2017 - Özel Sayı, Seçkin, İstanbul, 2017
 • Akçura Karaman, Tuba; “Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Antlaşması Çerçevesinde Ayıp Halinde Alıcının Hakları” [Remedies of the Buyer for Non-Conforming Goods under Turkish Code of Obligations and the CISG], BATİDER, Vol. XXVIII, Issue 1, 2012, pp. 193-254
 • Aksakal, Enver; "Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Kapsamında Satıcının Sözleşmeye Uygun ve Üçüncü Kişilerin Hak veya Taleplerinden Ari Mal Teslim Etme Borcu" [Seller's Obligation to Deliver Goods as Agreed by the Contract and Free from the Third Party Rights or Demands under the CISG], İstanbul Barosu Dergisi [Istanbul Bar Association Journal] , Vol. 88, No 1, İstanbul 2014, pp. 340-369
 • Altay, Sabah; “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkinSözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Alıcıya Geçişi” [Passing of Risk to Buyer under Turkish Code of Obligations and the CISG], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Issue 1, 2013, pp. 183-224 [PDF]
 • Atamer, Yeşim Müride; “Zararın Soyut Yöntem ile Hesaplanması ve Bu Hesabın CISG Madde 74 ve 76 Örneğinde Mahrum Kalınan Kar Talebi ile İlişkisi” [Abstract Calculation of Damages and its Interplay with Loss of Profit Claims in Light of CISG Art. 74 and 76], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Issue 1, 2013, pp. 137-160 [PDF]
 • Atamer, Yeşim M.; "Borçlunun CISG Madde 79 Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulması Halinde Alacaklının Diğer Taleplerinin Akıbeti Ne Olur?" [The Effect of an Exemption to Pay Damages according to Art. 79 CISG on other Remedies of the Obligee], Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan [Liber Amicorum in Honour of Prof. Dr. Aydın Zevkliler], Izmir 2013, pp. 487-509 [PDF]
 • Atamer, Yeşim M.; “Yeni Bir Milletlerarası Satım Hukukuna Doğru: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Türkiye” [Towards a New International Sales Law: United Nations Convention on International Sale of Goods], HPD, No 8, September 2006 [PDF]
 • Atamer, Yeşim M; “Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Uluslararası Uygulama Alanı” [Sphere of Application of the UN Sales Convention], Istanbul Barosu Dergisi, No 69, 1995, pp. 551-568
 • Ayhan, Hilal Lale: “Birleşmiş Milletler Viyana Satım Sözleşmesi’ne Uluslararası Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu” [Seller's Obligation to Deliver Conforming Goods under the CISG], GÜHFD, Vol. XV, 2011, pp. 1-57
 • Bilgetekin, N. Tuğçe/Yalçın, Yasemin; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Madde 28'in Özel Hukukun Yeknesaklaştırılmasına Etkisi”, [Effects of Art. 28 CISG to the Harmonization of Private Law] Sorumluluk Hukuku (Seminerler) 2016, Başak Baysal (ed.), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016
 • Birinci Uzun, Tuba; “CISG Uygulamasında Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılması” [Limitation of Liability for Damages under CISG], Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, V.16, Issue 1, 2014, pp. 151-193 [PDF]
 • Büyüksağiş, Erdem; “Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Sözleşmesi Perspektifinden Çelişen Genel İşlem Şartları” [The Battle of the Forms under the Turkish Code of Obligations and the CISG], Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UAÜHFD) 2015, pp. 135-157
 • Çetiner, Bilgehan: “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Satıcının Sorumluluğu Bakımından Karşılaştırmalı İncelemesi” [Comparison between Turkish Code of Obligations Draft and the CISG According to the Seller's Liabilities], Legal Hukuk Dergisi [Legal Law Review], Y. 5 (2007), Issue 58, pp. 3139-3151
 • Demirelli, Korhan; “Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması İmalatçının Akdi Sorumluluğunda Uygulama Alanı Bulabilir mi?” [Can the CISG be applied to product liability?], İzmir Barosu Dergisi [Izmir Bar Association Journal], 1991, pp. 58-75
 • Develioğlu, Hüseyin Murat; “CISG'nin Sözleşmelerin Konusu ve Niteliği Bakımından Uygulama Alanı” [Scope of Application of the CISG in Terms of Subject and the Qualification of the Contract], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Galatasaray University Law Faculty Journal], Issue 1, 2013, pp. 53-72 [PDF]
 • Erdem, H. Ercüment; “Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmeden Dönme” [Avoidance of the Contract According to the Vienna Sales Convention], Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Istanbul 2010, pp. 857-895
 • Erdem, H. Ercüment; “Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi)” [The CISG], Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi [Banking and Commercial Law Journal], Issue 1, Ankara, 1992, pp. 25-142
 • Ergeç, Işıl; “Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Yorumlanması” [Interpretation of the Contracts under CISG and Turkish Law], İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası [Istanbul University Law Faculty Journal], Vol. 73, Issue 2, 2015, pp. 221-253 [PDF]
 • Erzengin, Ertuğrul Doğan; “Türk Hukuku ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda (CISG) Benimsenen Tazminatı Sınırlandırma Yöntemlerine "Öngörü" Kavramı Çerçevesinden Bir Bakış [Forseeability as a Limitation of Damages under the CISG]”, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2018, On İki Levha, İstanbul, 2018
 • Gül, İbrahim; “Freedom of Contract, Party Autonomy and Its Limit under CISG”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 6, Issue 1, 2016, pp. 77-102 [PDF]
 • Gülel, İlhan; “Viyana Satım Sözleşmesinin (CISG) İfa Engelleri Sistemi ve Bu Sistemde Alıcının Sahip Olduğu Haklar”, TAAD, Y. 11, S. 38, Nisan 2019
 • İpek İşleten, Mehtap; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş MilletlerAntlaşması (CISG) ve Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Kurulması” [Formation of the Contract under Turkish Law of Obligations and the CISG], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Issue 1, 2013, pp. 111-136 [PDF]
 • Kaplan, Yavuz; “1980 tarihli Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesi Çerçevesinde İnternet Ortamında Bilgisayar Programı Satış Sözleşmesi” [Software Sales Contracts on the Internet according to CISG], Ergin Nomer'e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Vol. 2, 2002, pp. 325-356
 • Karacan, Hatice; "Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nda (CISG) Satıcı Açısından İfa Yeri ve Zamanı (Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak)" [The Place and Time of the Performance for Seller under the CISG (compared to the Turkish Code of Obligations)], Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Erciyes University Law Faculty Law Journal] , Vol II, Issue 3-4, 2007, pp. 243-270
 • Köroğlu, Belin; "Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) Madde 79 ve 80 Kapsamında Sorumluluktan Kurtulma" [Exemptions under the Articles 79 and 80 of the CISG], Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 17, Issue 1-2, 2013, pp. 775-804 [PDF]
 • Nasser, Rabih A./ Sato, Nathalie Tiba; “CISG'nin Yorumu: Uluslararası Nitelik ve Yeknesaklık” [Interpretation of the CISG: International Nature and Uniformity], Legal Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Vol. 4, Issue 1, 2015, pp. 165-190
 • Oğuz, Arzu; “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria - Unidroit İlkelerinin Lex Mercatoria Niteliği” [International Commercial Law from the Perspective of Legal History and Comparative Law (Lex Mercatoria - The Lex Mercatoria Characteristic of the UNIDROIT Principles], Ankara Üniversiteti Hukuk Fakültesi Dergisi[Ankara University Law Faculty Journal], Issue 50/3, 2001, pp. 11-54 [PDF]
 • Okur, Sinan; "Türk Borçlar Kanunu'nda Alıcının Genel ve Sonraki İfa Talebi Üzerine CISG Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme" [A Critical Consideration upon the Buyer’s General and Secondary Demand for Performance under Turkish Code of Obligations in light of CISG], e-Akademi, Issue 131, 2013 [PDF]
 • Öner, Özlem; “Viyana Satım Sözleşmesi’nin Uygulama Alanı, Yorumlanması ve Bağlayıcılığı” [Scope of Application, Interpretation and Binding Effect of CISG], TAAD, Y. 8,Issue 31, 2017, pp. 801-837
 • Öz, Turgut; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)” [United Nations Convention on International Contracts for the International Sale of Goods], Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Issue 1, 2013, pp. 3-18 [PDF]
 • Özsunay, Ergun; “1980 tarihli Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Viyana Antlaşması (CISG) ve Türk Teşebbüslerinin Taraf Olduğu Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Üzerindeki Yansımaları [The CISG and its Effects on International Sale Contracts of Turkish Enterprises], Istanbul Barosu Dergisi [Law Review of the Istanbul Bar Association], Vol. 78/3, 2004, pp. 906-959
 • Öztürk, Esra; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına (CISG) Göre Satıcının Malları Ve Belgeleri Teslim Yükümlülüğü” [Seller’s Liability for Delivery of Goods and Documents According to United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)], TAAD, Y. 6, Issue 21, 2015, pp. 549-603 [PDF]
 • Reyhani Yüksel, Sera; "Avrupa Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Malların Sözleşmeye Uygunluğu" [Conformity of the Goods under the CISG], Legal Hukuk Dergisi [Legal Law Journal], Issue 131, 2013
 • Serozan, Rona; "CISG’a ve TBK’na Göre Alıcının Dönme Hakkının Sınırları" [The Limits of the Buyer’s Right to Avoid the Contract under the Turkish Code of Obligations and the CISG], İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası [Istanbul University Law Faculty Journal], Vol. 70, Issue 2, 2012 İstanbul, pp. 206-220
 • Sert Sütçü, Selin; “Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Hasar (Borçlar Kanunu ve CISG ile karşılaştırmalı olarak)” [Damage in Financial Leasing Contracts (Compared with the Law of Obligations and CISG)], BATİDER, Vol. 33, Issue 2, 2017, pp. 123-142
 • Taştan, Furkan Güven; "Viyana Satım Antlaşması'na (CISG) Göre Alıcının Sözleşmeyi İhlalinde Satıcının Hakları" [Seller's Remedies Against Breach of Contract by the Buyer under CISG], Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi [Yıldırım Beyazıt Law Review], Year 4, Issue 2019/1, p. 359-404 [PDF]
 • Tiryakioğlu, Bilgin; "11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ile İlişkisi" [CISG and its connection with rules of  Private International Law], Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Ankara University Law Faculty Journal], Year 1989-90, Vol. 41, Issue 1-4, p. 191-205 [PDF]
 • Toker, Ali Gümrah; “Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali” [Fundamental Breach Under the Vienna Sales Convention (CISG)], Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni [Public and Private International Law Bulletin], Vol. 33, Issue 1, 2018, pp. 213-250 [PDF]
 • Tosun, Tarık Gökhan; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında İfa Engelleri” [Non-Performance under the CISG], Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Y. 10, S. 104, Seçkin, Ankara, 2018
 • Tuygun, Salih; "CISG'de Açıkça Cevaplanmamış Hususların Çözüm Metotlarına İlişkin Belçika Yüksek Mahkemesi'nin 19 Haziran 2009 Tarihli Kararı ve Bu Kararın Yorumu [CISG md. 7 (2)]" [Decision of the High Court of Belgium Dated 19 June of 2009 According to the Issues not Covered by the CISG and Interpretation of the Decision [CISG Art 7(2)]], Legal Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi [Legal International Commercial and Arbitration Law Journal], Vol 3, Issue 2, 2014
 • Uçaryılmaz, Talya; “Equitable Estoppel and CISG”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi [Hacettepe Law Faculty Journal], Vol. 3, Issue 2, 2013, pp. 161-178
 • Vural, Belkıs; “Formation of Contract According to the CISG”, Ankara Bar Review, V.6, Issue 1, İstanbul 2015, pp. 125-155
 • Yalçıntaş, Simin; “Viyana Satım Sözleşmesi'nin Kapsamı ve Sözleşme ile Türk Milletlerarası Satım Hukukunda Yaşanacak Değişiklikler” [The Extent of Vienna Sales Convention and Its Impacts to Turkish International Sales Law], BATİDER, Vol. 27, Issue 3, 2011, pp. 281-310
 • Yelkenci, Işıl; “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali” [Fundamental Breach of the Contract under the CISG], Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Yayınevi, İstanbul 2013, p. 1333-1373
 • Yetiş Şamlı, Kübra; "Borçlar Kanunu ve CISG Çerçevesinde Hasarın İntikali" [Passing of Risk under the Turkish Code of Obligations and the CISG], İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası [Istanbul University Law Faculty Journal], Vol 65, No 1, İstanbul 2007, p. 303-350
 • Yıldırım, Zeynep;  "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin (Viyana Satım Sözleşmesi) Uygulama Alanı" [Scope of Application of the CISG], Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi [Gazi University Law Faculty Journal], C. XVII, Sayı 1-2, İstanbul 2013, s. 1061-1094 [PDF]
 • Yılmaz, Elif Merve; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Madde 79'un Scafom International Bv v. Lorraine Tubes S.A.S. Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi [Evaluation of Art. 79 with Regard to the Scafom International Bv v. Lorraine Tubes S.A.S. Case], Sorumluluk Hukuku Seminerler Makaleler 2017, On İki Levha, İstanbul, 2017
 • Yücer Aktürk, İpek; “Viyana Satım Sözleşmesi Kapsamında Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu” [Seller's Liability from Non-Conforming Goods under the CISG], Ankara Barosu Dergisi, 2015/1, s. 209-238 [PDF]
 • Yücesoy Yılmaz, Yasemin; “Viyana Satım Antlaşması Hükümlerine Göre Kabul” [Acceptance under the CISG], TAAD, Yıl: 7, Sayı: 30, 2017, s. 423-449
 • Zeytin, Zafer; "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın (CISG) Uygulama Alanına İlişkin Bir İnceleme",  BATİDER, Cilt 24, Sayı 3, 2008, s. 217-264