library
Logo TR White CISG

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

CISG Danışma Kurulu Hakkında

 

CISG Danışma Kurulu, Pace Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku Enstitüsü Profesörü Albert Kritzer’in inisiyatifi ile 2001 yılında kurulmuştur. Danışma Kurulu özel bir girişimdir. Herhangi bir kişi veya kurumdan talimatalmadığı gibi, üyeleri de belirli ülkeleri veya hukuk kültürlerini temsil etmemektedir. Bağımsız hukukçuuzmanlardan oluşan CISG Danışma Kurulu her türlü görüşü, mahkeme veya tahkim kurulu kararını eleştire lşekilde değerlendirme özgürlüğüne sahiptir. Danışma Kurulu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law) ve merkezi Roma’da bulunan Uluslararası Özel Hukukun Uyumlaştırılması Enstitüsü UNIDROIT (International Institute for theUnification of Private Law) nezdinde gözlemci statüsüne sahiptir. Üyeleri, ABD, Brezilya, Çin, Fransa, GüneyAfrika, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Rusya ve Türkiye’den üniversite hocaları ve/veya hakimlerdir.

Danışma Kurulu bir yandan CISG’ın yeknesak yorumlanması diğer yandan da CISGın temelindeki genel ilkelerin tespiti suretiyle Antlaşmanın boşluklarının doldurulması amacıyla Görüşler yayınlamaktadır. Özellikle Antlaşmaya taraf ülkelerin yargı kararlarında belirli bir konuya ilişkin farklı yorumların varlığını tespit eden Danışma Kurulu bu alanda konusunun uzmanı bir bilim insanını bir Görüş kaleme almak konusunda görevlendirmektedir. Bu çalışmalarda öncelikle hukuk kurallarına benzer şekilde kısa, az ve öz bir anlatımla Danışma Kurulu Görüşü maddeler halinde saptanmaktadır. Bunu takiben ilgili Görüşün şerhi yer almaktadır. Her bir Görüş, Danışma Kurulu’nun 3-4 toplantısı boyunca tartışılmakta ve genelde uzlaşma sonucu ortaya çıkan metinler oybirliği ile kabuledilmektedir.