library
Logo TR White CISG

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Kitaplar

Milletlerarası Satım Hukuku Alanında Yayınlanmış Türkçe Kitaplar 

 • Akhmetov, Zhassulan; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na Göre Sözleşmenin Kurulması; On İki Levha Yayınları, İstanbul,  2015
 • Akipek Öcal, Şebnem (editör); Viyana Satım Antlaşması (CISG), Yetkin Yayınları, Ankara, 2019
 • Ayoğlu, Tolga; Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticari Adet- Teamüller Olarak Lex Mercatoria; Vedat Yayınları, İstanbul,  2011
 • Atamer, Yeşim M. (editör); Milletlerarası Satım Hukuku, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2008 (2. Bası İstanbul 2012)
 • Atamer, Yeşim M.; Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, BetaYayınları, İstanbul 2005
 • Atamer, Yeşim M./Kabaklıoğlu Arslanyürek, Yasemin/Taşkın Zeynep Damla (editörler); CISG Danışma Kurulu Görüşleri, On İki Levha, İstanbul, 2019
 • Ataşlar, Abdullah Harun; Türk Hukuku ve CISG Uyarınca Satış Sözleşmesinde Aliud, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020
 • Başar, Mükerrem Onur; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmeye Uygun Mal Teslim Edilmesi Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün İhlalinden Ötürü Alıcının Hakları, On İki Levha, İstanbul, 2018
 • Başoğlu, Başak; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi; 12 Levha Yayınları, İstanbul,  2012
 • Bayram, Aziz Erman; Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017
 • Bingöl, Itır; Uluslararası Ticari Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011
 • Cumalıoğlu, Emre; TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal, On İki Levha, 2019
 • Çalışkan, Yusuf; Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2014
 • Çevik, Abdülkerim; Viyana Satım Sözleşmesinde Tazminat Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020
 • Dayıoğlu, Yavuz; CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı; 12 Levha Yayınları, İstanbul, 2011
 • Doğan, Mustafa; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın İntikali, Yetkin Yayınları, Ankara 2016
 • Durak, Yasemin; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020 
 • Ener, Mustafa Alper; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na (CISG'e) Göre Sözleşmenin Kurulması, Lykeion, Ankara, 2018
 • Erdem, Ercüment H.; Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler; Beta Yayınları, İstanbul, 2008
 • Erkan, Kutluhan; CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013
 • Falcıoğlu, Mete Özgür; Türk Hukukunda Elektronik Satım Sözleşmesi ve Kuruluşu Karşılaştırmalı Hukuk (Amerikan Hukuku ve Viyana Antlaşması), Yetkin Yayınları, Ankara 2004
 • Genç, Ali Ahmet; Satıcının Ayıptan Sorumluluğunda Dönme Hakkının Sınırları (TBK - TKHK - CISG), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020
 • Giray, Faruk Kerem/Öztekin Gelgel, Günseli; Milletlerarası Özel Hukuk Çerçevesinde Milletlerarası Mal satımına İlişkin BM Sözleşmesinin Uygulama Alanı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2014
 • Jafarov, Rahman; CISG Kapsamında Muayene ve İhbar Külfeti Milletlerarası Taşınır Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması, Seçkin, Ankara, 2019
 • Kanışlı, Erhan; CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının Hakları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013
 • Karaca, Hüseyin Akif; Milletlerarası Özel Hukukta Incoterms, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020
 • Kaya, Cansu; CISG Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu; 12 Levha Yayınları, İstanbul, 2012
 • Okur, Sinan; Milletlerarası Satım Hukuku (CISG), Adalet Yayınevi, Ankara, 2016
 • Oral, Tuğçe; Viyana Satım Antlaşması'nda Sözleşmenin Kurulması, Yetkin Yayınları, Ankara 2014
 • Öz, Turgut; CISG ile TBK'nın ilgili Hükümleri'nin Karşılaştırması Benzerlikler – Farklar – Boşluklar, Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2016
 • Özdemir, Hayrunnisa; Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013
 • Özkan, Işıl; Süral Efeçınar, Ceyda; Kavlak, Bengül (editörler); Yeni Lex Mercatoria ve Kaynakları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021
 • Reyhani Yüksel, Sera; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Hasarın Geçişi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020
 • Sağlam, İpek; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013
 • Sarıkaya, Murat; CISG Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017
 • Schwenzer, Ingeborg/ Çağlayan Aksoy, Pınar (editör); Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015
 • Selanik, Atakan Adem; Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Teslim Borcu, On İki Levha, İstanbul, 2018
 • Sert, Selin; Viyana Satım Sözleşmesinde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları, Vedat Yayınları, İstanbul 2013
 • Tarman, Zeynep Derya; Viyana Satım Antlaşmasını Uygulamak veya Uygulamamak, Beta Yayınları, İstanbul 2015
 • Tiryakioğlu, Bilgin; Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk, Ankara Hukuk Fakultesi Yayınları, Ankara, 1996
 • Toker, Ali Gümrah; 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı, Ankara 2005
 • Ulusu, Ayşe Elif; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2011
 • Will, Michael R. (editör).; Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002
 • Yelkenci, Işıl; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014
 • Yenice, Özge; Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
 • Yıldırım, Ahmet Cemil; Şıpka, Şükran (editör); Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG'ye Göre Satış Sözleşmeleri, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2012
 • Yıldırım, Ahmet Cemil; Karşılaştırmalı Hukuk ve Yeknesak Hukukta Sözleşmenin Yorumu, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015
 • Yılmaz, Süleyman; CISG Uyarınca Satım Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013
 • Yılmaz, Süleyman (editör); Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na İlişkin Bazı Meseleler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020
 • Yüce, Halil Ahmet; Viyana Satım Sözleşmesinin (CISG) 79. Maddesi Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma, On İki Levha, İstanbul, 2018
 • Yücedağ, Nafiye: Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı TBK ve CISG Uyarınca, On İki Levha, İstanbul 2018
 • Zeytin, Zafer; Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku; 3. bası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019